Reklamační řád

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tento reklamační řád (dále jen RŘ) se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku (z.č. 89/2012 Sb.) a zákona o ochraně práv spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“) nebo dílo u něhož jsou v záruční době uplatňována práva objednatele z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

1.2. Dodavatel je Michal Pišan se sídlem Vitín 180, 373 63 Ševětín, IČ:76045633, DIČ: CZ8306181213 zapsaná u OŽÚ v Českých Budějovicích pod č.j. Ž/8384/2008/ZJ/1004829/3

1.3. Odběratel je subjekt, který s dodavatelem uzavřel smlouvu o dílo (kupní smlouvu).

1.4. Platné znění tohoto reklamačního řádu je publikováno na webových stránkách www.mptech.cz a je k dispozici na všech pobočkách MPtech v tištěné podobě.

1.5. Uzavřením smlouvy o dílo, popřípadě odběrem zboží, odběratel souhlasí se zněním aktuálního reklamačního řádu a potvrzuje, že se s ním seznámil. Za seznámení se s reklamačním řádem

se považuje i jeho doručení elektronickými prostředky odběrateli, jejich zveřejnění v místě prodeje zboží přístupném odběrateli při jeho objednání nebo převzetí, jejich zveřejnění na internetových stránkách dodavatele (www.mptech.cz).

2. Výrobky a služby zahrnuté do záruky, záruční doba

2.1. Tato záruka se vztahuje na:

 • plastová a hliníková okna, výklady a dveře (vchodové, balkonové) vyrobené z profilového systému GEALAN, PONZIO, BLYWEERT,   RI Line, RI Wood, Salamander, doplňky a příslušenství k oknům a dveřím
 • interiérové dveře a zárubně DRE, CENTURION, doplňky a příslušenství k dveřím
 • rolety nadokenní a předokenní SHADEON, MINIROL, ISOTRA
 • externí žaluzie SHADEON, ISOTRA
 • sekční a rolovací garážová vrata SHADEON
 • žaluzie interiérové horizontální a vertikální, žaluzie venkovní, sítě proti hmyzu, venkovní a vnitřní parapety, větrací mřížky, samozavírače, dveřní kování, pákové ovladače apod.
 • markýzy SHADEON, ISOTRA
 • zasklívací systémy balkonů a lodžií
 • zastřešení bazénů Alupol
 • hliníkové pergoly ISOTRA
 • montážní a demontážní práce spojené se zhotovením díla

2.2. Záruční doba činí:
a) záruční doba na plastové a hliníkové otvorové výplně dodávané společnosti MPtech – Michal Pišan činí 60 měsíců, pokud je součástí i montáž výrobků. Záruční doba na příslušenství, které není standardně dodáváno s plastovými a hliníkovými prvky (žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu a podobně) činí 24 měsíců. Záruční doba na montážní práce tvořící součást dodávky činí 24 měsíců. Záruční doba na interiérové dveře a zárubně, rolety, exteriérové žaluzie, hliníkové pergoly, sekční a rolovací garážová vrata a markýzy činí 24 měsíců. Záruční doba na zastřešení bazénů činí 36 měsíců.

 1. b) část záruční doby překračující 24 měsíců (povinná záruční doba pro veškeré spotřební zboží) tvoří tzv. prodlouženou záruční dobu, během níž se průběh případné reklamace řídí v celém rozsahu řádně uzavřenou smlouvou mezi zákazníkem a společností MPtech – Michal Pišan .
 2. c) řádně uzavřená smlouva mezi zákazníkem a společností MPtech – Michal Pišan může záruční doby uvedené v odstavci a) prodloužit, popřípadě i vyloučit. Stanoví-li příslušná smlouva po dohodě se zákazníkem záruční dobu delší či kratší než 60 měsíců (avšak vždy v minimální délce alespoň 24 měsíců, jde-li o prodej, montáž nově vyrobených plastových a hliníkových prvků), řídí se průběh případné reklamace v celém rozsahu příslušnou smlouvou. Pokud řádně uzavřená smlouva mezi odběratelem a společností MPtech – Michal Pišan upravuje některé otázky reklamací a záručních dob odchylně od tohoto reklamačního řádu, má přednost vždy příslušná smlouva. V ostatních otázkách, příslušnou smlouvou neřešených, se uplatní tento reklamační řád.

2.3. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla (zboží). Odmítne-li odběratel bezdůvodně zboží či dílo převzít, záruční doba počíná běžet ode dne, kdy mu dodavatel umožnil se zbožím, dílem volně nakládat. Do záruční doby se nepočítá doba ode dne přijetí reklamace dodavatelem do doby, kdy reklamovaná vada byla odstraněna.

3. Odpovědnost za vady zboží, díla

3.1. Dodavatel zodpovídá za vady díla zjištěné při předání díla. Po předání díla v rámci poskytované záruky zodpovídá za jakost díla, pouze v případě, že tyto vady byly způsobeny porušením jeho povinností.

3.2. Dodavatel nezodpovídá za vady způsobené běžným opotřebením. Dále nezodpovídá za vady díla, zjištěné po předání díla, pokud tyto vady byly způsobeny porušením povinností odběratele, zvláště při:

 • nevhodném užívání nebo manipulaci, nedodržení návodu na použití a údržbu, zanedbání pravidelné péče
 • jakémkoliv zásahu do konstrukce výrobků
 • poškození díla třetí osobou (např. při zednických pracích, omítání, svařování apod.),
 • poškození díla vlivem vad stavební konstrukce (nestabilita, sedání, nevhodné kotvení, statické zatěžování rámů a křídel apod.)
 • poškození (nefunkčnost) díla (zboží) z důvodu stavební nepřipravenosti otvoru v den montáže
 • vady způsobené odstraněním distančních podložek a vyrovnávacích klínku při pracích navazujících na stavbě
 • vady díla vyplývající z dodatečně odběratelem požadovaného nevhodného členění zhotovovaných výrobků, na které byl odběratel předem dodavatelem písemně upozorněn
 • vady způsobené vystavením zhotovených výrobků extrémním podmínkám (agresivní prostředí, prašnost apod.)
 • poškození díla živelnou pohromou nebo jinou neodvratitelnou událostí (vyšší mocí)
 • neodborně provedené montáži (u realizací, kdy si montáž zajišťuje odběratel)
 • použití vadné věci dodané odběratelem, ke zhotovení díla
 • vady, na které byl odběratel upozorněn před montáží či dodáním a na které odběrateli byla poskytnuta sleva z důvodu těchto vad.

3.3. Odběratel nebo jeho zástupce při předání je povinen si zboží (dílo) prohlédnout, zkontrolovat jeho množství, jakost a ihned oznámit dodavateli zjevné vady. Dodavatel neodpovídá za vady zboží (díla), které mohly být zjištěné odběratelem již při jeho převzetí.

3.4. Dodavatel dále neodpovídá za vady v rozdílném odstínu povrchové úpravy u výrobků nebo jejich částí, i když byly objednány ve stejném barevném provedení, které:

 • pochází od různých dodavatelů zhotovitele (např. kombinace GEALAN, BLYWEERT, Ponzio, PERITO, SHADEON atd..)
 • mají rozdílný podklad/strukturu povrchu, danou technologií výroby daného komponentu,
 • jsou nanášeny na rozdílné materiálové povrchy ( hliník, kov, plast atd..),
 • jsou nanášeny rozdílnou technologií ( polep, nástřik, apd…)

4. Druhy vad

4.1. Z hlediska charakteru může mít dílo (zboží) vady právní a fyzické.

4.2. Právní vady má dílo, pokud je zatíženo právem třetí osoby. Dodavatel prohlašuje, že žádné jim dodané dílo (zboží) není takto zatíženo. Právní vadu má dílo (zboží) držení odběratele, pokud tento neuhradí dodavateli sjednanou cenu za dílo (kupní cenu) v plném rozsahu a dílo prodá nebo předá třetí osobě.

4.3. U fyzických vad se dle možnosti zjištění nebo projevení může jednat o vady zjevné nebo skryté. Za vady zjevné jsou považovány nedostatky zjistitelné při předání díla (zboží) nebo bezprostředně po něm. Skryté vady se projeví po delší době užívání díla (zboží) a nelze je zjistit předchozím způsobem.

4.4. U fyzických vad se dle možnosti odstranění může jednat o vady odstranitelné nebo neodstranitelné. Za odstranitelné vady se považují vady, kdy jejich odstraněním netrpí vzhled, funkce a kvalita výrobků a oprava může být provedena v řádně stanovené lhůtě.

4.5. Optické – vzhledové vady (škrábance, rýhy, vrypy, bubliny, nerovnosti apod..) stavebních výrobků – PVC/AL otvorových výplní a parapetů, sekčních a rolovacích garážových vrat, externích rolet a žaluzií, interiérových dveří a zárubní apod..

 • Při hodnocení optických vad je rozhodující přímý ohled na pohledovou plochu. Posuzování se provádí z přiměřené pohledové vzdálenosti, která činí u vnějších (exteriérových) ploch 5 m a odstup při hodnocení vnitřních (interiérových) ploch 3 m. Hodnocení vnějších ploch se provádí při rozptýleném denním světle, vnitřní plochy je nutno posuzovat při běžném difúzním (ne bodovém, nebo šikmém) osvětlení z přirozeného pozorovacího úhlu. Důležité je při provádění vzhledového hodnocení vycházet z principu nepředpojatého pozorovatele“, tedy bez upoutávání pohledu na konkrétní, předem definovaná, či označená místa. Umisťování navigačních, nebo jinak pohled upoutávajících značek je nepřípustné. Před praktickým provádění hodnocení je nutné, nejprve odstranit stopy způsobené užíváním např. otisky rukou, otisky těsnění, či stropy po čistících prostředcích ap. Hodnotitel musí mít na paměti, že předmětem optického hodnocení (posouzení) je stavební výrobek, nikoliv bytový doplněk. Vady, které při posouzení za těchto podmínek nebudou patrné, nejsou reklamovatelné (obecně platí, že povrchové vady jakéhokoliv charakteru o velikosti menší než 0,5 mm jsou přípustné, neboť je zpravidla nelze prostým okem rozeznat). Bodová a plošná poškození povrchu rámů nebo křídel a vady, jako např. škrábance, barevné změny nebo povrchové nerovnosti různého druhu a důvodu vzniku, jsou přípustné, je-li jejich největší rozměr menší než 3 mm a jejich počet nepřesáhne 5 ks na jednom plastovém nebo hliníkovém prvku (rám, křídlo). Škrábance a vrypy jsou přípustné rovněž za podmínky, že součet jejich délek na jednom prvku je menší než 100 mm, přičemž délka jednoho škrábance smí být maximálně 30 mm.

5. Způsob reklamování vad

5.1. Každá reklamace výrobku, zboží či služby musí být odběratelem uplatněna prokazatelně osobně, telefonicky, písemnou formou na adresu sídla dodavatele nebo kterékoli pobočky, anebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu info@mptech.cz, s jednoznačnou identifikací výrobku, s uvedením čísla zakázky (smlouvy), popisu závady, jména a kontaktních údajů reklamujícího, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady, nejpozději však:

 • na množství–nejpozději při převzetí zakázky
 • na lom skla–nejpozději při převzetí zakázky
 • na vnější škráby a další zjevná poškození – nejpozději při převzetí zakázky
 • na škráby prokazatelně vzniklé ve výrobě (např. uvnitř izolačního skla) – do šesti měsíců ode dne dodávky
 • na zjevné vady rozměrové, chybné provedení, složení skel či meziskelních příček, vadné díly kování, vady montáže a jiných prací. – nejpozději do tři dnů od předání a převzetí díla (zboží)
 • skryté vady – nejpozději do konce záruční doby

5.2. Odběratel je povinen zabezpečit uchování díla ve stavu zjištění reklamace až do okamžiku prohlédnutí reklamované vady odpovědným zástupcem firmy MPtech – Michal Pišan, jinak mu není možné přiznat právo z vad díla.

5.3. Dodavatel je povinen bez zbytečného prodlení (ve standardních případech do pěti pracovních dnů, ve složitých případech do dvaceti dnů) po obdržení reklamace odběrateli oznámit, zda reklamaci uznává či nikoli, a sdělit odběrateli, v jakém termínu zahájí odstraňování reklamovaných vad. Dle §19 odst. 3 – Zákona o ochraně spotřebitele je dodavatel povinen odstranit reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se prodávající a kupující na delší lhůtě. V případě prodloužené záruky (tj. záruky delší než 24 měsíců) se prodávající (dodavatel) a kupující (objednatel) vzájemně dohodli na prodloužení lhůty na odstranění reklamace do 60 dnů.

5.4. Předmětem reklamace může být pouze výrobek či dodávka, na němž je vada bránící řádnému užívání. Osobní újmy a jakékoli jiné následné a nepřímé škody nejsou do této záruky zahrnuty.

5.5. Způsob odstranění reklamované vady je na volbě dodavatele (seřízení, oprava či výměna prvku, poskytnutí přiměřené slevy), pokud odběratel sám neuvede, jaký nárok z vadného plnění uplatňuje.

6. Rozsah záruky

6.1. Záruka se vztahuje na tvarovou a barevnou stálost profilů, izolačního skla, PVC panelů, dveřních výplní, vitráží, venkovních a vnitřních parapetů, gumového těsnění, funkčnost kování, soudržnost konstrukčních spojů.

6.2. Plastové a hliníkové profily GEALAN, TECHNO, BLYWEERT a PONZIO (rámy a křídla),
Vadami, na něž se vztahuje záruka na jakost, jsou výhradně vady zjevné, jež brání plnohodnotnému užívání profilu a znehodnocují jeho fyzický stav. Záruka se nevztahuje na:

 • poškození povrchových ploch způsobená nesprávným čištěním nebo zanedbáním pravidelné péče. To platí především pro silné a špatně odstranitelné nečistoty. Poškození způsobená agresivními nebo abrazivními čisticími prostředky, znečištění způsobená nadměrným působením prostředí, ve kterém se stavba nachází (zvýšená vlhkost, prašnost, emise apod.) nepodléhají záruce.
 • záruka se rovněž nevztahuje na zbarvení, vyvolané chemickými reakcemi (např. částice zinku, látky vyplavené z eternitových fasád, eternitových parapetů apod.)
 • přirozené opotřebení povrchů deformace a změny profilů způsobené vadnou konstrukcí stavby
 • změny profilů způsobené odběratelem z důvodu nedodržení pokynů dodavatele na odstranění krycí ochranné fólie nejpozději do 14 dnů od data předání a převzetí díla (barevné a statické změny, deformace apod.).

6.3. Izolační dvojsklo/trojsklo: Vadou ani zhoršením jakosti izolačního skla nejsou a z reklamací jsou vyloučeny:
a) jeho přirozené fyzikální, chemické a jiné objektivní přírodní vlastnosti věcí, ze kterých jsou zhotoveny, ani změny na nich, ke kterým v budoucnu dochází přirozenými fyzikálními a chemickými procesy:

 • průhyb distančního rámečku
 • uložení distančního rámečku v izolačním dvoj/trojskle pravoúhlého tvaru při pohledu na plochu rámečku uvnitř mezi skly a vzájemné posunutí každého rámečku při jeho uložení v trojskle.
 • interference ve formě spektrálních barev, které jsou optickým jevem překrývání dvou nebo více světelných vln při setkání v jednom bodě. Vznikají náhodně a nedají se ovlivnit
 • efekt dvojskel
 • Izolační dvojsklo má uzavřený objem vzduchu, jehož stav je určen barometrickým tlakem vzduchu. Po zabudování, při změnách teploty, tlaku vzduchu vznikají krátkodobé konkávní nebo konvexní prohnutí jednotlivých tabulí a tím i optická zkreslení. Tento jev je fyzikální zákonitostí všech izolačních jednotek. Nejvíce je tento jev viditelný u skel se zvýšenou světelnou reflexí (zrcadlem).
 • smáčivost povrchu vnější strany izolačního skla může být rozdílná, např. kvůli obtisku válců, prstů, etiket, vyhlazovacím prostředkům apod. Při vlhkém povrchu skla způsobeném rosením, deštěm nebo vodou při čištění, se může rozdílná smáčivost stát viditelnou.
 • anizotropie u tvrzených skel vzniká u skla, které bylo ošetřeno předpínacím procesem. Rozdílnými zónami napětí vzniká dvojitý lom světelných paprsků, zviditelňují se spektrálně barevné kruhy, motivy mraků apod. Anizotropie se projevuje rušivými optickými jevy na kaleném skle, které se zvýrazňují při určitých světelných podmínkách a polarizovaném světle. Projevují se jako různé vzory a ornamenty. Tento jev je pro tepelně zpracované sklo fyzikálně podmíněný a charakteristický a nemůže být předmětem reklamace. Vzniká jako dvojlomný efekt ve skle s rozdílným napětím ve svém průřezu.
 • optická deformace u tvrzených skel. V průběhu procesu tepelného tvrzení je horké sklo v kontaktu s keramickými válečky, kde dochází ke zhoršení nerovnosti povrchu k povrchové deformaci, známé jako „válečková vlna“. Válečkovou vlnu lze obecně zaznamenat v odrazu. Skla, jejichž tloušťka je větší než 8 mm mohou vykazovat znaky drobných vtisků v povrchu. prasklina ve skle, příčinou, které je zejména tepelně indukované napětí, nebo pohyb konstrukce rámu, příp. kontakty s konstrukcí při používání (rána, náraz pohyblivé části prvku, působení tepelně indukovaného napětí, pohyb konstrukce rámu apod.). Izolační skla s duplexem nesmí být vystavena mrazům (nedokončené stavby kde dochází ke konkávnímu prohnutí) a tím prasknutí pod duplexem. Pokud by bylo pnutí, nebo prasknutí skla přítomno již před zpracováním, toto zpracování by nebylo možné, sklo by se nedalo řezat a neprošlo by lisem, kde je tlak 3,5 barů.
 • izolační sklo s meziskelními mřížkami. Klepání mřížek při manipulaci s okny, dveřmi nebo drnčení při projíždění těžkých automobilů po blízké komunikaci není na závadu a vyplývá to z technologie výroby a použitých materiálů. Jakákoliv mřížka nebo DUPLEX zhoršují hodnotu koeficientu prostupu tepla a nikde se neměří ani neuvádí o kolik. Z podstaty těchto prvků vyplývá, že tvoří tepelný most uprostřed dvojskla. Nelze zabránit důsledkům vyplývajícím ze změn délky meziokenních příček způsobených změnou teploty v meziskelní dutině. Viditelné řezy pilou a nepatrné odlupování barvy v oblasti řezu jsou podmíněny výrobou. Odchylky od pravoúhlosti v rozdělených polích je nutno hodnotit při zohlednění výrobních a montážních tolerancí. Maximální odchylka rastru polí: do 1 m délky +/- 2 mm nad 1 m délky +/- 3 mm, maximální odchylka křížových a ostatních spojů +/- 1,5 mm. Škráby, skvrny, otřepy, nečistoty jsou povoleny nerozeznatelné při běžném pohledu ze vzdálenosti 1,5 metru, u ohýbaných meziskelních příček povolena deformace tvaru profilu příčky + mírné zvlnění profilu, které je dáno fyzikálními vlastnostmi materiálu. vnější kondenzace na izolačních sklech se může objevit jak uvnitř, tak vně budovy. Pokud nastane uvnitř budovy, jde většinou o vysokou vlhkost v místnosti, společně s nízkou vnější teplotou. Kuchyně, koupelny a jiné prostory s vysokou vlhkostí jsou zvláště citlivé. Pokud nastane vně stav by, jde o kondenzaci způsobenou noční ztrátou tepla vnějšího povrchu skla vyzářeného infračerveným zářením vůči jasné obloze, společně s vysokou vlhkostí vnější atmosféry, ale ne deštěm. Tyto jevy nejsou vadou izolačního skla, jsou způsobeny atmosférickými podmínkami tvorba kondenzátu na povrchu tabule skla na straně do místnosti se podporuje znemožněním cirkulace vzduchu, např. hlubokou špaletou, závěsy, květináči, okenními žaluziemi a rovněž nevhodným uspořádáním topných těles, nedostatečným větráním apod. všechny materiály používané pro sklářské výrobky mají barvu, která je podmíněná barvou suroviny. Barva je se zvětšující se tloušťkou výraznější. Z funkčních důvodů se používají pokovená skla. Také pokovená skla mají vlastní barvu. Tato vlastní barva může být v průhledu anebo pohledu shora rozdílně znatelná. Vlastní barva může na základě obsahu oxidu železitého, procesu pokovení, pokovení samého a rovněž změnami v tloušťce skla a konstrukci skla kolísat a tomuto kolísání není možno zabránit.
 1. b) změny na některé ze součástí, při jejich vzájemném pohybu v důsledku jejich technické konstrukce, které mají svůj původ v rozdílné tvrdosti těchto součástí.
 2. c) optické vady izolačních skel:
  bodové tahy (neprůhledné tečky, bublinky a cizí tělíska). Mikrometrem s přesností na desetinu milimetru se změří největší rozměr (průměr nebo délka) těchto vad. Zaznamená se počet a rozměry bodových vad a jejich vztah ke čtyřem kategoriím bodových vad. Jsou přípustny, tudíž nelze uznat: Rozměr jádra bodových vad, mm Plocha tabule skla A:>0.2 a <=0.5 Bez omezení minimální vzdálenost mezi vadami kategorie B nesmí být menší než 500 mm. Vady, které vedou k lomu, nejsou povoleny. lineární/protáhlé vady (cizí tělíska, vlasové nebo hrubé škráby). Zkoušená tabule skla je osvětlena za podmínek podobných rozptýlenému dennímu světlu. Místo pozorování je ve vzdálenosti 2 m od skla, přičemž se dodržuje směr prohlížení kolmo k povrchu skla. Tabule skla se prohlédne a zaznamená se přítomnost viditelných rušivých vad. Při prohlídce jsou lineární / protáhle vady nepřípustné (viditelné ze 2 m)
 3. d) jiné vady izolačních skel a jiných typů skel (connex, stopsol aj.) se posoudí dle pokynů výrobců skel a příslušných norem.

6.4. Ozdobné dveřní výplně
Z reklamací jsou vyloučeny vady:

 • způsobené od topných zařízení, zářičů tepla a otevřeného ohně, rovněž působením ostrých, či tvrdých předmětů na výplň, abrazivních a agresivních čisticích prostředků,
 • způsobené z důvodu neodstranění ochranné fólie nejpozději do 1 měsíce od dodání
 • poškození skleněných výplní a vitráží agresivními čisticími prostředky obsahujícími alkohol, líh, rozpouštědla, chemikálie apod.,
 • povrchové vady nerozpoznatelné pouhým okem za denního světla ze vzdálenosti 1 metru od dveřní výplně. Odlišné povrchové struktury rámečků a povrchu výplně jsou povoleny. Tento rozdíl nesmí být rozpoznatelný ze vzdálenosti větší, jak 3 m. Ornamentní montované rámečky se považují za ozdobný komponent a jejich velikost tak podléhá rozměrové toleranci +/- 2 % délky hrany.
 • prohnutí dveřní výplně může být uznáno jako oprávněná reklamace pouze v případě, že se jedná se o dveřní výplň v oboustranně bílé barvě, nebo o plastovou dveřní výplň s povrchovou úpravou dřevní dekor a prohnutí ve středu výplně v zabudovaném stavu je větší než 10 mm, případně větší než 0,5 % délky výplně.

6.5. Venkovní a vnitřní parapety
Důvod k neuznání reklamace je:

 • uplynutí záruční lhůty v době uplatnění reklamace
 • zanedbání údržby zboží
 • mechanická poškození nebo mimořádné opotřebení způsobené uživatelem
 • po pokládce parapetu není možno provádět stavební práce, které vyžadují vlhký proces, jež by měly za příčinu přenesení vlhkosti do parapetu
 • záruka se nevztahuje na poškození pískem nebo jinými tvrdými nečistotami, vrypy ostrými předměty, nešetrným zacházením, které způsobil odběratel, nebo uživatel,
 • rovněž se záruka nevztahuje na poškození zboží živelnými pohromami
 • v případě reklamace již osazených parapetů se záruka vztahuje pouze na ty závady, které jsou viditelné při rozptýleném denním světle na vzdálenost 1,5 metru. Vady, které při posouzení za těchto podmínek nebudou patrné, nejsou reklamovatelné, obecně platí, že povrchové vady jakéhokoliv charakteru o velikosti menší než 0,5 mm jsou přípustné, neboť je zpravidla nelze prostým okem rozeznat),
 • různorodá povrchová poškození vnitřních i vnějších parapetů a vady (např. škrábance, barevné změny nebo povrchové nerovnosti různého či objektivně nedefinovatelného důvodu vzniku, bubliny) jsou přípustná jen tehdy, je-li jejich největší rozměr menší než 3 mm a jejich počet nepřesáhne 5 ks na jednom prvku.

6.6. Interiérové žaluzie
Oprávněná reklamace:

 • nedoklápění – viz. definice doklápění
 • prodřený provázek, žebříček při dodání
 • nefunkčnost– porucha el. řízení při dodání
 • šikmý chod mimo toleranci: do výšky žaluzie 1,5 m je tolerance šikmého chodu na koncích žaluzie ± 5 mm, nad 1,5 m je tato tolerance ± 6 mm

Definice odklápění: Horizontální žaluzie obvykle nedovírá po celé výšce stejně a rovnoměrně (v horní části bývá dovřena lépe, ve spodní bývá více pootevřená). Tato skutečnost je konstrukční vlastnost a nelze ji považovat za nedostatek žaluzie. Žaluzie je dostatečně doklopena, pokud po celé výšce nepropustí přímý světelný tok, který dopadá přímo na rovinu žaluzie. Tento požadavek se nevztahuje na prostřihy v lamelách a mezeru mezi horním nosníkem a první lamelou. Ověřuje se pomocí bodového světelného zdroje vedeného kolmo k rovině žaluzie po celé její výšce. Záruka se nevztahuje na:

 • vady zboží způsobené jiným používáním výrobku, než ke kterému je výrobek určen
 • vady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele
 • vady, na které byl odběratel předem upozorněn (zvláště pak závady vzniklé z důvodu překročení garantovaného rozměru nebo atypického provedení)
 • odchylky v typu a množství zboží způsobené chybnou objednávkou
 • šikmý chod v toleranci (viz. uvedené hodnoty výše)
 • odchylky v rozměrech zboží nepřesahující výrobní tolerance: šířka 0 mm, výška + 10 mm
 • odlišné odstíny lamel u zakázek (objednávek zboží), které jsou vyráběny na dvě nebo více částí (nebo ve dvou či více termínech)
 • odlišné odstíny jedné barvy lamel z přírodních materiálů (jedná se o přírodní materiál a tónování odstínů je vlastnost, nikoliv vada)
 • žaluzie nejsou určeny k úplnému zatemnění, tato skutečnost není předmětem reklamace.

6.7. Sítě proti hmyzu
Oprávněné reklamace:

 • prohnutí profilu mimo toleranci oproti zadanému rozměru (nad 4 mm)
 • rozměr sítě mimo toleranci oproti zadanému výrobnímu rozměru (tolerance -2 mm).

Záruka se nevztahuje na:

 • vady zboží způsobené jiným používáním
 • výrobku, než ke kterému je výrobek určen
 • vady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele
 • vady, na které byl kupující předem upozorněn (zvláště pak závady vzniklé z důvodu atypického provedení)
 • vady způsobené překročením mezního rozměru jednotlivých výrobků (např. max. šířka, výška, plocha) jsou uváděny ve všech materiálech výrobců
 • odchylky v typu a množství zboží způsobené chybnou objednávkou
 • odchylky v rozměrech nepřesahující výrobní tolerance
 • vady způsobené umístěním do nevhodného prostředí.

6.8. Interiérové dveře a zárubně
Z reklamací jsou vyloučeny vady:

 • vady barevné úpravy povrchu (světlost, tmavost povrchu) mající za následek dojem, že výrobek se skládá z více barevných odstínů. Tato možná změna je způsobena rozdílnou strukturou použitých fólií, lamino povrchů, dýh a dřevin.
 • vady způsobené změnou v barevné úpravě povrchu, které se objeví za více než 2 roky od předání díla. Tato možná změna se považuje za následek působení místních podmínek
 • vystouplé letokruhy u dýhovaných dveří a dveří z masivu. Tato možná změna je způsobena působením nátěrových prostředků a rozdílné struktury dřeva. Jedná se o přirozenou vlastnost dřeva, které nelze zcela zabránit.
 • vady rozměrů, průhybů a pravoúhlosti, které jsou v toleranci v souladu s ČSN 74 64 01 a ČSN EN 951 tyto normy povolují úchylky výrobních rozměrů:

* tloušťka křídla ± 1 mm
* šířka křídla v podrážce ± 2 mm
* výška křídla ± 2,5 mm
* prohnutí křídla na výšku 3 mm
* prohnutí křídla úhlopříčně 3 mm
* šířka podrážky ± 1 mm
* hloubka podrážky ± 0,5 mm
* pravoúhlost křídla 600 – 700mm 1 mm
* pravoúhlost křídla 800-1100mm 2 mm

 • vady způsobené vysokou vlhkostí vzduchu přesahující hodnotu 60 %, vady způsobené nízkými teplotami vzduchu, kdy doporučená minimální teplota je 15°C, kolísavými hodnotami teplotami vzduchu, nebo rozdílnými teplotami mezi místnostmi- rozdíl nesmí přesáhnout 5°C.
 • vada nedoléhající zárubně k nedokonale rovné zdi nelze považovat za uznatelnou. Zapravení si v takovém případě objednavatel zajistí na své náklady.

6.9. Zasklení balkonů a lodžií

 • Zasklívací systémy musí být namontovány ve svislé a vodorovné rovině. Nelze reklamovat netěsnosti či případné vzniklé mezery způsobené stavebními a konstrukčními nerovnostmi a nerovinnostmi balkonu. Nelze požadovat po dodavateli opravu těchto netěsností či požadovat jinou náhradu.

6.10. Rolovací garážová vrata
Z reklamací jsou vyloučeny vady:

 • vady výrobku způsobené jiným použitím, než ke kterému je výrobek určen
 • vady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele
 • vady způsobené montáží, pokud byla montáž provedena někým jiným, než dodavatelem, výrobcem
 • vady způsobené montáží v nevhodném prostředí
 • výrobky s překročením mezních rozměrů, uváděné v tabulce jednotlivých výrobků (max. šířka, výška nebo plocha)
 • vady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn
 • odlišné odstíny lakovaných zakázek RAL, které jsou vyráběny na více částí
 • odlišné odstíny lamel u zakázek, které jsou vyráběny na více částí
 • stejnou kresbu a barevnost u imitací dřeva
 • škrábance, které mají menší sílu než 0,5 mm nebo ostatní povrchové vady, které nejsou viditelné při pohledové vzdálenosti 5 m.
 • opotřebení, otlačení horních lamel způsobené držáky balu.
 • opotřebení balu v oblasti vnitřní části vodící lišty, které není viditelné při přímém pohledu na bal.

6.11. Sekční garážová vrata
Z reklamací jsou vyloučeny vady:

 • vady výrobku způsobené jiným použitím, než ke kterému je výrobek určen
 • vady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele
 • vady způsobené montáží v nevhodném prostředí (např. prostory se zvýšenou prašností a prostory kde by byl přesažen maximální počet 10 cyklů denně)
 • výrobky s překročením mezních rozměrů, uváděné v tabulce jednotlivých výrobků (max. šířka, výška nebo plocha)
 • vady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn
 • odlišné odstíny lakovaných zakázek RAL, které jsou vyráběny na více částí
 • odlišné odstíny panelů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí
 • stejnou kresbu a barevnost u imitací dřeva
 • drobná odchylka odstínu interiérové strany panelu způsobená technologickým postupem lakování
 • škrábance, které mají menší sílu než 0,5 mm nebo ostatní povrchové vady, které nejsou viditelné při pohledové vzdálenosti 5 m.
 • škrábance v oblasti spoje dvou panelů, viditelné při pohybu vrat. U zavřených vrat nejsou viditelné.
 • možný průsvit mezi horním panelem a nadpraží
 • možné opotřebení a otlačení těsnící gumou, zvláště na okrajích panelů, toto je za současného stavu technologie podmíněno konstrukčnímu provedení vrat a nelze se tomu vyhnout
 • prohnutí panelů, které může být způsobeno velkými teplotními rozdíly mezi interiérem a exteriérem (efekt dvou kovů)
 • netěsnosti integrovaných dveří. (Integrované vstupní dveře jsou funkčním prvkem, který výrazným způsobem ovlivní/sníží tepelněizolační vlastnosti vrat. Vzhledem k jejich zasazení do pohyblivých panelů mohou vznikat netěsnosti, které se mohou projevit na celkovém vzhledu vrat)

6.12. Markýzy
Markýzy slouží jako stínící prvek, nesloží jako zastřešení pro ochranu před deštěm. V období deště by měla být markýza zatažená. Pokud látka markýzy zmokne, je třeba co nejdříve markýzu vysunout a nechat řádně vyschnout.

Z reklamací jsou vyloučeny vady:

 • vady vzniklé nesprávným čištěním či poškozením tkaniny vlivem životního prostředí ( exhalace, ptačí exkrementy apd..), na mechanické poškození, na přirozené opotřebení.
 • dále vady, jejichž příčina spočívá v samé podstatě této tkaniny, Tyto vady nijak nesnižují hodnotu ani upotřebitelnost markýzy. Jedná se především o:Mačkance – lomy – vznikají při konfekci a při skládání hotových tkanin během jejich expedice. V místě skladu se může barva tkaniny jevit jako tmavší či světlejší, což je způsobeno jiným lomem světla na povrchu tzv. křídový efekt.

  Zvlnění – může se objevit poblíž švů či uprostřed jednotlivých pruhů látky. Během užívání působí na látku různé síly, způsobené zdvojením masy látky ve švech a podloženích, tahem výsuvných ramen, prověšením válce či čelního profilu apod..
  Pnutí pak může vytvořit tzv. vaflový efekt nebo efekt rybý kostry. Tato deformace může nastat i tehdy, kdy se během vydatného deště nabrala do látky voda a vytvořila tzv. vanu nebo břicho.

  Zvlněné okraje – látka je udržována díky aktivnímu systému per v neustálém napětí, švy a podložení sice působí jako výztuže a tyto jsou schopny kompenzovat většinu pnutí. Při rolování také dochází ke stláčení švů a záložek a tyto se postupem času natahují. Toto vše může způsobit, že při vysunutí markýzy jsou okraje látky lehce vyvěšené.

6.13. Zastřešení bazénů
Z reklamací jsou vyloučeny vady:

 • Zapařování v prostoru dutinek dutinkového Polykarbonátu. Které je způsobeno kondenzací vzdušné vlhkosti způsobené rozdílem teplot uvnitř a vně zastřešení, nelze mu zabránit a není na závadu výrobku.
 • Odstíny Eloxu. Které mohou být nepatrně odlišné, to může být způsobeno drobnou odchylkou ve výrobě a přirozeným stárnutím povrchu materiálu, tomuto jevu nelze předejít a není na závadu výrobku.
 • Drobné nečistoty zapečené v Polykarbonátu. Dle vyjádření výrobce se jedná o technický plast a zrna spečeného Polykarbonátu do velikosti 3 mm jsou tolerovány normou a nemají vliv na funkčnost materiálu.
 • Mezery ve spojích kolejí. Možnost vzniku mezery ve spoji kolejí je způsobeno roztažností materiálu, hliník má jednu z největších tepelných roztažností ze všech kovů.
 • Drobný hmyz v dutinkách Polykarbonátu. V hliníkové konstrukci musí být vyvrtány otvory pro odvod kondenzátu. Výjimečně se může stát, že drobný hmyz proleze těmito otvory do dutinek v Polykarbonátu a zůstane tam. Bohužel tomuto nelze zabránit a nebude to uznáno jako reklamace.

6.13. Nebrání-li vada dodaného zboží (díla) řádnému užívání tohoto zboží (díla) a jde o vadu odstranitelnou, je dodavatel povinen na vlastní náklady provést: U výrobků a dodávek včetně montáže:-opravu, případně výměnu nefunkčního kování z důvodu vady kování, chybné montáže kování nebo nesprávné montáže výrobku, -výměnu vadného zasklení s prokazatelnou výrobní vadou (kaz ve skle, který překračuje podmínky dané normou ČSN 1279-5, znečištění v meziskelním prostoru, uvolněná meziskelní příčka, rosení mezi skly). -záruka se nevztahuje na rosení izolačního dvojskla v interiéru – příčinou je nadměrná vlhkost v místnosti, tj. nedodržení hygienických zvyklostí (větrací režim) a případné rosení izolačního dvojskla v exteriéru z důvodu fyzikálních jevů, což je známkou použití skel s velmi dobrými izolačními vlastnostmi, -odstranění případné odchylky materiálové či montážní povahy oproti stavu v době předání díla objednateli, nezaviněné objednatelem, třetí osobou či živelnou pohromou.

6.14. Nebrání-li vada dodaného zboží (díla) řádnému užívání tohoto zboží (díla) a přitom jde o vadu neodstranitelnou, odběratel má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží (díla, části díla).

6.15. Oprava nebo výměna se uskuteční bez zbytečného prodlení v termínu, který umožňuje výrobní a organizační proces u dodavatele.

6.16. Brání-li vada zboží (díla) jeho řádnému užívání (neodstranitelná vada) má odběratel právo na výměnu za zboží (dílo) bez chyb, nebo na odstoupení od smlouvy.

6.17. Uplatněný nárok nemůže odběratel měnit bez písemného souhlasu společnosti MPtech – Michal Pišan přičemž dodavatel může vždy reklamaci vyřešit výměnou části díla s vadou za část díla bez vad.

6.17. Při jakémkoli cizím zásahu (tj. mimo pověřené pracovníky společnosti MPtech – Michal Pišan) do konstrukce výrobku pozbývá platnost záruka v plném rozsahu. Vystavujete se tak nebezpečí znehodnocení výrobku.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Pokud dodavatel reklamaci odběratele posoudí jako neoprávněnou, má dodavatel nárok na úhradu ze strany odběratele účelně vynaložených nákladů na posouzení reklamace a v případě provedení opravy i nákladů na opravu výrobku (díla, části díla).

7.2. Pokud odběratel požaduje prověření jakosti zboží (díla) nezávislými institucemi, hradí i náklady spojené s odběrem vzorku, provedením zkoušek. V případě, že výsledky takto provedených nezávislých expertíz nevyhoví příslušným technickým předpisům, normám, náklady na jejich provedení hradí dodavatel.

7.3. Nárok odběratele na poskytnutí slevy nemůže být proveden nezaplacením kupní ceny (ceny za dílo) nebo její části ze strany odběratele. Není přípustný ani jednostranný zápočet pohledávek a závazků ze strany odběratele.

7.4. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2019